Integritetspolicy

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m m) av personuppgifter som förekommer i den verksamhet som bedrivs av Västerhuset AB. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras.

 

 

Läs mer om vår policy

Integritetspolicy för
Västerhuset AB

Denna policy tillämpas för behandling (insamling, lagring, överföring m m) av personuppgifter som förekommer i den verksamhet som bedrivs av Västerhuset AB.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras.

Behandling av personuppgifter

Västerhuset är transparent med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

Västerhuset behandlar i huvudsak följande personuppgifter:

  • Namn, personnummer, kontaktuppgifter, fastighetsinformation, betalningsinformation och historik avseende privatkunder,
  • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter,
  • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter,
  • Namn, personnummer, bild, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande i förekommande fall.
  • Västerhuset behandlar inga känsliga personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Västerhuset samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade genom personligt möte, e-post- och telefonkontakt. Västerhuset samlar i vissa fall in uppgifter från annan än den registrerade, exempelvis från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag. När Västerhuset samlar in uppgifter från annan än den registrerade underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

Ändamålen med behandlingen

Västerhuset behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

Ingå och upprätthålla avtalsrelationer.

Västerhuset behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla Västerhusets skyldigheter enligt avtalet med den registrerade.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av Västerhusets legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Västerhuset bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till Västerhuset.

Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt Västerhusets rutiner.

Rekrytering

Västerhuset behandlar personuppgifter som inhämtas i samband med rekryteringsförfaranden.

Det kan förekomma att personuppgifter behandlas i datasystem hos Västerhuset närstående företag och organisationer med vilka Västerhuset samarbetar med vid rekryteringsprocessen. Personuppgifterna kommer att bevaras av Västerhuset och dess samarbetspartners under den tid det är nödvändigt med hänsyn till för att genomföra rekryteringsförfarandet.

Gallring av personuppgifter

Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Västerhuset gallrar personuppgifter löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Som utgångspunkt innebär detta att personuppgifter endast bevaras till dess att Västerhuset och den registrerades samtliga mellanhavanden är slutligt reglerade.

Överlämning av personuppgifter

Västerhuset kan komma att dela personuppgifter med Västerhusets personuppgiftsbiträden. Västerhusets personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för Västerhusets räkning och enligt Västerhusets instruktioner. Västerhuset har personuppgiftsbiträden som hanterar IT-tjänster samt fullgörande av åtaganden enligt avtal.

Västerhuset har skriftliga avtal med bolagets personuppgiftsbiträden. Enligt dessa avtal garanteras säkerheten för de personuppgifter som behandlas och personuppgiftsbiträdet åtar sig att följa Västerhusets säkerhetskrav rörande internationell överföring av personuppgifter.

Västerhuset kan komma att dela personuppgifter med entreprenörer, underleverantörer och återförsäljare för administrativa ändamål avseende kunder och kontaktpersoner. Om sådan delning sker är bolagen som tar emot uppgifterna personuppgiftsansvariga för personuppgifterna.

Västerhuset säljer aldrig några personuppgifter till någon annan för direktmarknadsföringsändmål eller liknande. I övrigt lämnar Västerhuset endast ut uppgifter om tvingande lag så kräver eller om den registrerade samtyckt därtill.

Rättigheter

Den registrerade har rätt att, enligt tillämpligt personuppgiftslagstiftning, efterfråga ett s k registerutdrag med information om vilka personuppgifter som Västerhuset behandlar avseende den enskilde. Begäran enligt detta stycke måste göras skriftligen och undertecknas av den enskilde personligen, till undvikande av obehörig åtkomst av personuppgifter. Den registrerade har dessutom rätt att, när som helst, begära att Västerhuset rättar, blockerar eller raderar den enskildes personuppgifter. För det fall Västerhuset är skyldigt enligt lag att fortsätta med lagring av personuppgifterna, kan uppgifterna enbart blockeras.

Informationssäkerhet och åtgärder

Västerhuset vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, denna policy samt för att personuppgifterna inte ska förloras, eller bli tillgängliga för obehöriga.

Ansvar för personuppgifter

Västerhuset är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker för Västerhusets räkning. Vid eventuella frågor, synpunkter och klagomål rörande Västerhusets hantering av personuppgifter, kontakta oss: info@vasterhuset.se. Eller via brev till: Västerhuset AB, Kåsatorpsvägen 4, 541 34 Skövde.

Tillsynsmyndighet – Datainspektionen

Om du anser att Västerhuset bryter mot gällande personuppgiftslagstiftning har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns ytterligare information om hur du går till väga.

Denna policy uppdaterades den 28 maj 2020.